การนับเวลาและวันทำงาน
นัดรถ 06.00 ใช้รถได้ถึงเวลา 18.00 น.
นัดรถช่วงเวลา 7.00 -12.00 น.ใช้รถได้ถึงเวลา 20.00 น.
นัดรถช่วงเวลา 13.00 – 16.00 น.ใช้รถได้ถึงเวลา 22.00 น
นัดรถช่วงเวลา 17.00 – 20.00 น.ใช้รถได้ถึงเวลา 24.00 น
เวลาเริ่มที่ผู้ใช้บริการนัดหมาย ไม่อยู่ในช่วงเวลาที่กำหนด คิดค่า OTชั่วโมงละ 150 บาท (OTเป็นของคนขับครับ)
กรณีเดินทางไกลกลางคืน
คนขับรถต้องได้รับการพักทุกๆๆ 4 ชม เมือถึงจุดหมาย เช่น เชียงใหม่ คนขับต้องได้รับการพักไม่น้อยกว่า 4 ชม
ก่อนที่จะมีการใช้บริการในครั้งต่อไป เพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการเดินทาง
วันที่เริ่มเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นเวลาใดก็ตาม จะถูกนับเป็น 1 วันทำงาน
ในกรณีที่เดินทางกลับถึงจุดนัดหมาย เกินกว่าเวลา 20.00 น. คิดเพิ่มชั่วโมงละ 150 บาท
ในกรณีที่เดินทางกลับถึงจุดหมายปลายทาง เกินกว่าเวลา 01.00 น. ผู้ใช้บริการจะต้องจ่ายชดเชยค่าบริการเพิ่ม
อีกในอัตราเท่ากับ 1 วันทำงาน
เวลาข้างต้นเป็นเวลาเป็นการตั้งไว้ตามมาตรฐานบริการรถเช่า ทางเราบริการแบบเป็นกันเองเวลาไปและกลับ
เราพอเปลี่ยนแปลงกันได้โดยขึ้นอยู่กับการตกลงกันและดุนพินิจของพนักงานขับรถ (OTเป็นของคนขับครับ)

 

เช่ารถตู้กันเอง  129 หมู่ 1 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์   สมุทรปราการ 10290
Tel/Fax 028155820, Tel / Line 086-3297251 0899-212451 Mail:Pramote2008@hotmail.com
www.kanaeng.com บริการ นำเที่ยว สัมนาในและต่างประเทศ ใบอนุญาต เลขที่ 11/0579 และมีรถตู้ให้เช่า