เงื่อนไขการเช่ารถตู้

 1. ห้ามสูบบุหรี่ ดื่มสุรา หรือสิ่งเสพติดภายในรถ โดยเด็ดขาด
 2. ห้ามนำสิ่งผิดกฎหมายมาไว้ในรถ ยาเสพติด หรือสิ่งของที่เป็นอันตราย
 3. ห้ามนำสิ่งของที่ติดไฟ หรือสิ่งของที่ทำให้เกิดการระเบิดขึ้นรถโดยเด็ดขาด
 4. การขับรถของพนักงาน โดยจะมุ่งเน้นความสะดวก และความปลอดภัยในการเดินทางของผู้โดยสารเป็นสำคัญ
 5. กรณีรับ - ส่ง ต้องแจ้งที่รับส่งให้ทราบล่วงหน้าก่อนวันออกเดินทางและจะรับส่งตามรายทางที่ผ่านเท่านั้น ไม่รับส่ง
  ผู้โดยสารนอกเส้นทางที่ไม่ได้แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. พนักงานขับรถขอสงวนสิทธิ์ที่จะระงับ หรือ ยกเลิกการเดินทางในบางเส้นทาง หรือบาง เวลา หากพิจารณาแล้วเห็นว่าการเดินทางต่อไปนั้น
  อาจก่อให้เกิดอันตราย ต่อชีวิต และ/หรือ ทรัพย์สินของบุคคลภายในรถ

ค่าน้ำมันเช่ารถตู้ - ทางด่วน - ทางพิเศษในการเช่ารถตู้

 1. พนักงานจะทำการเติมน้ำมันเต็มถังมาจากบ้าน ทุกครั้ง
 2. ผู้เช่ารถจะต้องเติมให้เต็มถังอีกครั้งหลังจากที่มีการใช้บริการเรียบร้อยแล้ว
 3. ค่าผ่านทางด่วน ค่าที่จอด ผู้เช่ารถ ต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่าย
 4. หมายเหตุ เว้นแต่จะมีการตกลงไว้เป็นอย่างอื่น

การนับเวลาและวันทำงาน

นัดรถ 06.00 ใช้รถได้ถึงเวลา 18.00 น.
นัดรถช่วงเวลา 7.00 -12.00 น.ใช้รถได้ถึงเวลา 20.00 น.
นัดรถช่วงเวลา 13.00 – 16.00 น.ใช้รถได้ถึงเวลา 22.00 น
นัดรถช่วงเวลา 17.00 – 20.00 น.ใช้รถได้ถึงเวลา 24.00 น
เวลาเริ่มที่ผู้ใช้บริการนัดหมาย ไม่อยู่ในช่วงเวลาที่กำหนด คิดค่า OTชั่วโมงละ 150 บาท (OTเป็นของคนขับครับ)

กรณีเดินทางไกลกลางคืน

คนขับรถต้องได้รับการพักทุกๆๆ 4 ชม เมือถึงจุดหมาย เช่น เชียงใหม่ คนขับต้องได้รับการพักไม่น้อยกว่า 4 ชม
ก่อนที่จะมีการใช้บริการในครั้งต่อไป เพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการเดินทาง
วันที่เริ่มเดินทาง ไม่ว่าจะเป็นเวลาใดก็ตาม จะถูกนับเป็น 1 วันทำงาน
ในกรณีที่เดินทางกลับถึงจุดนัดหมาย เกินกว่าเวลา 20.00 น. คิดเพิ่มชั่วโมงละ 150 บาท
ในกรณีที่เดินทางกลับถึงจุดหมายปลายทาง เกินกว่าเวลา 01.00 น. ผู้ใช้บริการจะต้องจ่ายชดเชย
ค่าบริการเพิ่มอีกในอัตราเท่ากับ 1 วันทำงาน
เวลาข้างต้นเป็นเวลาเป็นการตั้งไว้ตามมาตรฐานบริการรถเช่า ทางเราบริการแบบเป็นกันเองเวลาไปและกลับเราพอเปลี่ยนแปลงกันได้โดยขึ้นอยู่กับการตกลงกัน
และดุนพินิจของพนักงานขับรถ (OTเป็นของคนขับครับ)

 

 

 

 

เช่ารถตู้กันเอง  129 หมู่ 1 ต.ปากคลองบางปลากด อ.พระสมุทรเจดีย์   สมุทรปราการ 10290
Tel/Fax 028155820, Tel / Line 086-3297251 0899-212451 Mail:Pramote2008@hotmail.com
www.kanaeng.com บริการ นำเที่ยว สัมนาในและต่างประเทศ ใบอนุญาต เลขที่ 11/0579 และมีรถตู้ให้เช่า